Dokumenty

STATUT PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 6

 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kędzierzynie-Koźlu

 

ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (...)

 

zmiany: Uchwała nr 4/2010/2011

zmiany: Uchwała nr 3/2012/2013

zmiany: Uchwała nr 3/2014/2015

zmiany :Uchwała nr  9/2014/2015

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Przepisy ogólne ......................................................................................

str.

4

Rozdział II

Cele i zadania szkoły ..............................................................................

str.

6

 

Zadania zespołów nauczycielskich ...........................................................

str.

9

Rozdział III

Wewnątrzszkolne ocenianie ………...........................................................

str.

11

 

Zachowanie ............................................................................................

str.

21

 

Zasady ustalania ocen zachowania uczniów .............................................

str.

29

 

Tryb klasyfikowania, promowania i oceniania ucznia w szkole ....................

str.

30

 

Tryb odwoławczy od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania ...

str.

36

 

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, półrocznych i rocznych ......

str.

41

 

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych .............................................

str.

46

 

Sprawdzian w klasie szóstej ....................................................................

str.

51

 

Postanowienia końcowe ..........................................................................

str.

54

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły ........................................................................

str.

55

 

Biblioteka szkolna ..................................................................................

str.

60

 

Praca świetlicy .......................................................................................

str.

62

Rozdział V

Organa szkoły ich kompetencje ...............................................................

str.

64

 

Zasady współdziałania organów szkoły .....................................................

str.

71

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ........................................................

str.

73

 

Zakres zadań nauczycieli ........................................................................

str.

75

 

Zadania wychowawcy .............................................................................

str.

79

 

Zadania pracowników administracji i obsługi ..............................................

str.

83

Rozdział VII

Regulamin rekrutacji …………………….....................................................

str.

84

 

Realizacja obowiązku szkolnego ..............................................................

str.

87

 

Prawa i obowiązki uczniów ......................................................................

str.

89

 

Nagradzanie i karanie ..............................................................................

str.

92

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe ..........................................................................

str.

96

 

Rozdział  I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Pełne brzmienie nazwy szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

im. Marii Skłodowskiej - Curie

w Kędzierzynie – Koźlu

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.

4. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat.

§ 2

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

5. Szkoła może gromadzić środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym pochodzące z:

1) wpłat rodziców uczniów;

2) darowizn na rzecz szkoły od osób prywatnych i firm.

6. Środki te mogą być przeznaczone na:

1) działalność dydaktyczno-wychowawczą nie objętą obowiązkową siatką godzin;

2) zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie szkoły;

3) zakup materiałów na remonty i konserwacje.

§ 3

1. Na terenie szkoły mogą działać:

1) organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza. Zgodę na podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń wyraża Dyrektor szkoły;

2) biblioteka szkolna;

3) świetlica;

4) stołówka;

5) świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna;

6) sklepik szkolny.

2. Budynek i teren szkoły są objęte nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Materiały z monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystywane zgodnie z zapisami Uchwały o ochronie danych osobowych i tylko po otrzymaniu zgody Dyrektora szkoły.

Rozdział  II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia;

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości finansowych szkoły;

5) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

6) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;

8) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne i zajęcia specjalistyczne.

§ 5

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje przez:

1) integrację wiedzy w:

a) edukacji wczesnoszkolnej,

b) blokach przedmiotowych;

2) oddziaływania wychowawcze ukierunkowane są na bezpieczne i zdrowe dorastanie ucznia i realizowane poprzez:

a) kształtowanie dyscypliny i kultury życia codziennego,

b) rozwój kulturalny ucznia i wzbudzanie jego potrzeb korzystania z dóbr kultury,

c) promocję zdrowego stylu życia,

d) profilaktykę uzależnień,

e) zapobieganie przemocy i agresji wśród uczniów,

f) personalizację życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej i szerszej społeczności,

3) prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć specjalistycznych;

4) prowadzenie lekcji religii;

5) naukę języka angielskiego od klasy pierwszej, dodatkowego języka obcego;

6) naukę pływania w klasach 1 – 3;

7) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracę z sądem rodzinnym, policją i instytucjami udzielającymi pomocy społecznej.

§ 6

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednie do potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny poprzez:

1. zapewnienie bezpośredniej opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły;

2. organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw między godzinami lekcyjnymi i przed lekcjami;

3. zapewnienie właściwej opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych;

4. wdrażanie ogólnych zasad bezpieczeństwa w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych;

5. zapewnienie w miarę możliwości różnych form doraźnej lub stałej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.

§ 7

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

 

1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwa;

2. zajęcia z logopedą dla uczniów z wadami wymowy;

3. terapię pedagogiczną;

4. zapewnienie możliwości pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I – VI;

5. zapewnienie obiadów finansowanych przez sponsorów;

6. zorganizowanie pomocy materialnej lub rzeczowej;

7. udział w zajęciach świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej działającej w szkole.

§ 8

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. Szkoła realizuje własny Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3. Zmian w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w ust.2.

§ 9

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2) ustalenie zestawu podręczników dla danego oddziału i podanie do wiadomości uczniom i rodzicom.

2. Nauczyciele w celu wymiany doświadczeń oraz monitorowania pracy szkoły mogą tworzyć zespoły spośród następujących:

1) zespół wychowawczy koordynujący pracę wychowawczą i opiekuńczą,

2) zespół nauczycieli uczących w klasach I-III,

3) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,

4) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

5) mogą być powołane inne zespoły, zgodnie z potrzebą szkoły.

3. Pracą zespołów, o których mowa w pkt. 2 kieruje przewodniczący (lider) powoływany przez Dyrektora.

4. Zespoły pracują w oparciu o wytyczne zawarte w Koncepcji Pracy Szkoły; częstotliwość posiedzeń w zależności od potrzeb.

5. Przewodniczący zespołów zapoznają członków Rady Pedagogicznej z problemami poruszanymi na posiedzeniach oraz proponowanymi ustaleniami i rozwiązaniami.

Rozdział  III

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

§ 10

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicowi (prawnemu opiekunowi) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 11

1. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w tutejszej szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 20 ust. 1b i § 21 ust. 2 i 3;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicowi (prawnemu opiekunowi) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 12

1. W ocenianiu wykorzystywane są różnorodne formy sprawdzania osiągnięć szkolnych ucznia.

2. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Tygodniowo przewiduje się maksymalnie 2 sprawdziany pisemne, a w ciągu jednego dnia maksymalnie 1 sprawdzian pisemny i 1 kartkówkę.

4. Uczniowie podlegają ciągłej i systematycznej ocenie postępów w nauce w formie pisemnej lub ustnej.

5. Pierwszy dzień po świętach i feriach jest dniem bez pytania.

6. Ocena niedostateczna i dopuszczająca może być poprawiona do 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu.

7. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

8. Rodzice są zobowiązani do systematycznego uczestnictwa w spotkaniach z wychowawcami, podczas których są informowani o postępach w nauce i zachowaniu swoich dzieci.

9. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek do 2 tygodni napisać sprawdzian.

§ 13

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ucznia - na lekcji organizacyjnej z danego przedmiotu oraz jego rodzica (prawnego opiekuna) – na pierwszym zebraniu z rodzicami o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia oraz jego rodzica  (prawnego opiekuna) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z wychowankami informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania. Informację te wychowawca przekazuje rodzicowi (prawnemu opiekunowi) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

4. Przekazanie informacji o których mowa w ust.1- 3 jest dokumentowane i potwierdzane podpisem rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

§ 14

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodzica (prawnego opiekuna). Sprawdzone i poprawione prace pisemne , uczeń i jego rodzic mogą otrzymać do wglądu. Termin oddania pracy pisemnej wynosi 14 dni (nieobecność nauczyciela przedłuża te terminy o okres nieobecności).

2. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

1) nauczyciel uzasadniając ocenę odnosi się do stopnia opanowania wymagań edukacyjnych oraz aktywności ucznia;

2) uzasadnienie oceny może mieć formę informacji ustnej, pisemnej recenzji lub oceny opisowej;

3) rodzic (opiekun prawny) może zwrócić się do nauczyciela składając pisemną prośbę o uzasadnienie ustalonej oceny  w terminie do 3 dni od jej wystawienia;

4) sprawdzone i poprawione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji natomiast rodzic na zebraniach lub konsultacjach.

 

3. Prace pisemne zostają do wglądu u nauczyciela.

Wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel przechowuje do wglądu do końca roku szkolnego, którego dokumentacja dotyczy.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności  jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicowi (opiekunowi prawnemu).

1) Pisemny wniosek składa się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu (sprawdzianu wiadomości i umiejętności).

2) Dyrektor szkoły w porozumieniu z wnioskodawcą wyznacza termin wglądu w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd.

§ 15

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 13 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 16

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 17

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 18

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 19

1. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia:

1) odpowiedź ustna;

2) praca pisemna;

3) aktywność na lekcji;

4) praca w grupach;

5) rozwiązywanie problemów i zadań;

6) wyciąganie wniosków;

7) praca projektowa;

8) nabyte umiejętności.

§ 20

1. W szkole stosowane są następujące rodzaje ocen, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) BIEŻĄCA

a) ocena stopniowa w klasach I-III,

b) stopniowa  w klasach IV-VI.

Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali:

- 96%  -  100%     celujący,

- 85%  -  95%       bardzo dobry,

- 75%  -  84%       dobry,

- 50%  -  74%       dostateczny,

- 30%  -  49%       dopuszczający,

- 0%    -  29%       niedostateczny.

Przy ocenach stopniowych dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń: "+", "-", bz (brak zadania), nb (nieobecny).

2) OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA KLASYFIKACYJNA

a) opisowa w klasach I-III,

b) w klasach IV- VI wg następującej skali:

- stopień celujący 6,

- stopień bardzo dobry 5,

- stopień dobry 4,

- stopień dostateczny 3,

- stopień dopuszczający 2,

- stopień niedostateczny 1.

c) Stopień niedostateczny jest oceną negatywną, natomiast pozostałe stopnie są pozytywnymi ocenami.

2. Ustala się następujące kryteria oceniania:

1) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych;

2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

4) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziome nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

5) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu wciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym).

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

ZACHOWANIE

§ 21

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) mokazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie,  na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradnia psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.

§ 22

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna z zastrzeżeniem § 35

§ 23

Kryteria oceniania – system punktowy

Zachowanie uczniów ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w poszczególnych kategoriach – wśród proponowanych zapisów – tego, który najlepiej charakteryzuje ucznia. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę punktów przyznaną uczniowi w danej kategorii.

Suma wszystkich punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

1. Stosunek do obowiązków szkolnych.

I. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy, uczeń osiąga wyniki:

4 pkt.

bardzo wysokie

3 pkt.

wysokie

2 pkt.

przeciętne

1 pkt.

niskie

0 pkt.

zdecydowanie poniżej możliwości.

W punktacji uwzględnia się przygotowanie do zajęć, przynoszenie przyborów, odrabianie zadań domowych.

 

2. Frekwencja

II. FREKWENCJA

4 pkt.

Uczeń nie ma spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych.

3 pkt.

Uczeń ma nie więcej niż 5 spóźnień w semestrze i nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.

2 pkt.

Uczeń ma nie więcej niż 5 spóźnień w semestrze i sporadyczne nieusprawiedliwione nieobecności.

1 pkt.

Uczeń ma nieusprawiedliwione nieobecności.

0 pkt.

Uczeń wagaruje i ucieka z lekcji.

 

3. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.

III. ROZWÓJ WŁASNYCH UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ

4 pkt.

Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań, w różnych formach  rozwija swoje zdolności i prezentuje je na forum szkoły, środowiska lokalnego, co przynosi mu osiągnięcia w różnych dziedzinach i przyczynia się do jego rozwoju.

3 pkt.

Uczeń bierze udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu podnosić poziom wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania.

2 pkt.

Uczeń podejmuje się zadań dodatkowych w ramach lekcji, wzbogacając i pogłębiając zdobytą w czasie lekcji wiedzę i rozwijając swoje umiejętności.

1 pkt.

Uczeń nie wykazuje zainteresowania własnym rozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników.

0 pkt.

Uczeń nie rozwija swoich zdolności, notorycznie nie odrabia zadań domowych, nie bierze aktywnego udziału w zajęciach i nie korzysta z oferowanych form pomocy.

 

4. Kultura osobista.

IV. KULTURA OSOBISTA

4 pkt.

Uczeń zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i zachowania, jego postawa nacechowana jest życzliwością wobec otoczenia.

3 pkt.

Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, w rozmowach zachowuje kulturę słowa i nie używa wulgaryzmów.

2 pkt.

Zdarza się, że uczeń zachowuje się nietaktownie lub nie panuje nad emocjami, używa mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji.

1 pkt.

Uczeń często jest nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach i nie stosuje podstawowych zasad kultury.

0 pkt.

Uczeń na ogół jest nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie podstawowych zasad kultury.

 

5. Dbałość o wygląd zewnętrzny oraz zdrowie swoje i innych.

V. DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY ORAZ ZDROWIE SWOJE I INNYCH

4 pkt.

Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, dba o swoje zdrowie. Ma zawsze obuwie zmienne, strój gimnastyczny i galowy (wg potrzeby).

3 pkt.

Zdarza się, że strój ucznia lub zachowanie przez niego zasad higieny i bezpieczeństwa budzi zastrzeżenia.

2 pkt.

Uczniowi zwraca się uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę, używanie makijażu, pomalowane paznokcie.

1 pkt.

Często przypomina się uczniowi o potrzebie dbałości o higienę, odpowiednim stroju, obowiązkowym obuwiu lub wskazuje na używanie makijażu, malowanie paznokci.

0 pkt.

Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie dba o higienę, używa makijażu i nie reaguje na zwracanie uwagi.

 

6. Sumienność i poczucie obowiązku.

VI. SUMIENNOŚĆ I POCZUCIE OBOWIĄZKU

4 pkt.

Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (odrabianie prac domowych, terminowy zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, dobrowolnie podejmuje się wykonywania różnych zadań i prac. Zna i potrafi zaśpiewać hymn państwowy i hymn szkoły. Posiada wiadomości związane z patronem szkoły.

3 pkt.

Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolnie zobowiązania, z których stara się wywiązywać terminowo i solidnie. Zna i potrafi zaśpiewać hymn państwowy i hymn szkoły. Zna i potrafi zaśpiewać hymn szkoły.

2 pkt.

Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i prac, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. Zna treść hymnu państwowego i hymnu szkoły.

1 pkt.

Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niestarannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje. Nie zna treści hymnu państwowego lub hymnu szkoły.

0 pkt.

Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje lub odmawia wykonania powierzonych mu zadań i prac. Nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań. Nie zna treści hymnu państwowego i hymnu szkoły.

 

7. Postawa moralna i społeczna.

VII. POSTAWA MORALNA I SPOŁECZNA

4 pkt.

W codziennym życiu uczeń wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność swoją i innych oraz mienie publiczne i własność prywatną, chętnie pomaga innym, zarówno w nauce jak i innych sprawach, wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz zespołu klasowego, szkoły oraz poza nią.

3 pkt.

Uczeń postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się szanować godność osobistą własną i innych, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy innym, angażuje się w prace na rzecz klasy. Stara się zachowywać godnie podczas apeli i uroczystości szkolnych. Okazuje szacunek dla symboli szkoły.

2 pkt.

Sporadycznie zdarza się, że uczeń nie postępuje zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie reaguje na ewidentne przejawy zła, uchybia godności własnej lub innej osoby, nie wykazuje dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub innych, naraził na uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmawia pomocy innym, nie uchyla się od prac na rzecz zespołu. Zdarza się, że uczeń nie zachowuje się stosownie podczas apeli i uroczystości szkolnych.

1 pkt.

Uczeń często w swoim postępowaniu nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, narusza godność osobistą i własna i innych osób, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb o pomoc, często unika prac na rzecz zespołu. Nie zachowuje się odpowiednio podczas śpiewu hymnu w obecności sztandaru.

0 pkt.

Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności  kradzieże ), dewastuje mienie szkolne, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób / zespołu. Poprzez swe działanie plami honor i dobre imię szkoły.

 

8. Przestrzeganie zasad BHP.

VIII. PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP

4 pkt.

Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na ich występowanie.

3 pkt.

Sporadycznie zdarza się, że uczeń powoduje zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych, ale reaguje na zwracaną uwagę.

2 pkt.

Czasami trzeba uczniowi zwracać uwagę, że jego zachowanie powoduje zagrożenie i naraża na niebezpieczeństwo inne osoby, często lekceważy on takie zagrożenia, nie reaguje na zwracane uwagi.

1 pkt.

Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, wielokrotnie lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracaną mu uwagę.

0 pkt.

Zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy pomimo zwracanej mu uwagi. Dotyczy też zachowania się w drodze do i ze szkoły.

 

9. Postawa wobec nałogów i uzależnień.

IX. POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ

4 pkt.

Uczeń nie ulega żadnym nałogom czy uzależnieniom, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa.

2 pkt.

Uczniowi zdarzyło się ulec nałogowi, ale odpowiednio zareagował na zwróconą mu uwagę.

0 pkt.

Uczeń palił papierosy / pił alkohol / przyjmował narkotyki, narażając na uszczerbek nie tylko swoje zdrowie, ale i dobre imię szkoły.

 

10. USTALENIA  KOŃCOWE:

Ocena z zachowania ustalona zostaje według poniższych zasad:

1) Uczeń, który chociaż w jednym kryterium otrzymał 0 pkt., nie może mieć oceny wyższej niż poprawna;

2) Uczeń, który choć w jednym kryterium otrzymał 1 pkt., otrzymuje maksymalnie oceną dobrą;

3) W pozostałych przypadkach sumuje się punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach i ocenę ustala się na podstawie poniższej tabeli wyliczając średnią wynikającą z punktacji nauczycieli;

4) W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może zdecydować o ustaleniu ostatecznej oceny.

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW

OCENA

36 pkt. – 34 pkt.

wzorowa

33 pkt. – 29 pkt.

bardzo dobra

28 pkt. – 22 pkt.

dobra

21 pkt. – 16 pkt.

poprawna

15 pkt. – 7 pkt.

nieodpowiednia

6 pkt. – 0 pkt.

naganna

 

ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW

§ 24

1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy według szczegółowych kryteriów uwzględniając:

1) opinię nauczycieli;

2) opinię wyrażoną przez zespół klasowy;

3) opinię własną ucznia.

2. Przy ustalaniu oceny z zachowania wychowawca może wziąć pod uwagę również opinię innych osób nie wymienionych w ust.1, jeżeli uzna zasadność tych opinii.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje ucznia oraz rodzica o zasadach i kryteriach oceniania zachowania.

1) uczniowie informowani są na pierwszej lekcji wychowawczej - przekazanie informacji jest dokumentowane w dzienniku lekcyjnym;

2) rodzic (opiekun prawny) informowany jest na pierwszym spotkaniu z wychowawcą - przekazanie informacji jest dokumentowane w dzienniku wychowawcy i potwierdzane podpisem rodzica (opiekuna) ucznia.

4. Wychowawca zobowiązany jest informować rodzica (prawnego opiekuna) o zachowaniu ucznia na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.

5. Uczniowie na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną są informowani o proponowanej ocenie zachowania.

6. Jeżeli ocena z zachowania jest ustalona z zachowaniem  ust. 1 do 5 jest ostateczna.

TRYB KLASYFIKOWANIA, PROMOWANIA I OCENIANIA UCZNIA W SZKOLE

§ 25

Klasyfikacji uczniów dokonuje się 2 razy w roku szkolnym - w styczniu i czerwcu.

§ 26

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania zgodnie z § 20 ust. 4.

§ 27

1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi.

2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna (śródroczna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 34 ust.2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 28

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt.2 lit.a, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 29

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału po uzyskaniu zgody  rodzica (opiekuna prawnego) ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 30

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodzica (opiekuna prawnego) ucznia lub na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

§ 31

1. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 20 ust. 1b i § 21 ust.2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 20 ust.4.

§ 32

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającym śródroczne (roczne) wyniki klasyfikacji, uczeń i rodzic (opiekun prawny) muszą być powiadomieni o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z przedmiotu oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 ma formę pisemną potwierdzoną podpisem lub w razie niemożności osobistego kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem) należy je przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Za zawiadomienie rodzica (prawnego opiekuna) odpowiedzialny jest wychowawca klasy oraz Dyrektor Szkoły.

4. Za zawiadomienie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca.

§ 33

Nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego rodzic(opiekun prawny) musi być powiadomiony w formie ustnej o przewidywanej dla ucznia ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania z zastrzeżeniem § 32.

§ 34

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2 i  § 51

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna , uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

4. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

TRYB ODWOŁAWCZY OD USTALONEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

§ 35

1. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,  oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt.1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicem (prawnym opiekunem).

6. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

 c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) pedagog,

e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole;

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel Rady Rodziców.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 43.

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

11. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 6 pkt.2, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i ust.11 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

14. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH, ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

§ 36

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§ 37

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności musi uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

2. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa do Dyrektora szkoły jego rodzic (prawny opiekun).

3. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu ustala Rada Pedagogiczna w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 38

1. Egzamin klasyfikacyjny składa się w trybie:

1) śródrocznym - w pierwszym miesiącu drugiego półrocza;

2) rocznym - przed rozpoczęciem roku szkolnego (do dnia 31 sierpnia).

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 39

1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 36 ust.2, ust.3 pkt 1 , oraz § 37 ust.1 przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 36 ust.3 pkt 2, przeprowadza komisja w skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  szkoły – jako przewodniczący;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych z których jest przeprowadzany egzamin.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 36 ustęp 3 pkt.2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Uczniowi, o którym mowa w § 36 ust.3 lit.b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

5. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia, o którym mowa w § 36 ust.3 pkt 2  liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

6. W egzaminie może uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzic (prawny opiekun) dziecka.

§ 40

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen stosowanych w szkole.

3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

§ 41

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 42

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 35.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 35 i § 43.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 35.

PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

§ 43

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

§ 44

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki,  zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§ 45

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 46

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

§ 47

Nauczyciel, o którym mowa w § 46 ust. 2 może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

§ 48

1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3) termin egzaminu poprawkowego,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2.Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 49

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§ 50

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 51.

§ 51

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 52

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz §21 ust. 6;

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o których mowa w § 53, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna , uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków o których mowa w ust. 1 powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do sprawdzianu.

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ

§ 53

1. W klasie szóstej uczniowie przystępują do sprawdzianu, który jest przeprowadzony na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

2)  w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka nowożytnego.

2. Sprawdzian w klasie szóstej odbywa się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

3. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora CKE .

7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu powtarza szóstą klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia.

9. Wyniku sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

10. Wynik sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

11. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów regulują Przedmiotowe Zasady Oceniania.

Rozdział  IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 55

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie zajęć realizują obowiązkowe na danym etapie kształcenia zajęcia edukacyjne, zadania wychowawcze szkoły, które są w całości uwzględniane w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

2. Liczba uczniów w oddziale jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami.

3. Oddział liczący powyżej 24 uczniów obowiązkowo dzielony jest na grupy na zajęciach z języków obcych.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

5. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy dokonuje się za zgodą urzędu prowadzącego szkołę.

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć przez 30-60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

7. Przerwy między lekcjami nie powinny być krótsze niż 10 minut, w tym jedna z przerw nie krótsza niż 15 minut. W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy mogą być skrócone do 5 minut.

8. Niektóre zajęcia obowiązkowe i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych i międzyoddziałowych.

§ 56

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, zgodnie z przepisami o ramowych planach nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły (w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze), ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych  etapów edukacyjnych, a także wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych w poszczególnych etapach nauki.

§ 57

1. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie:

1) zajęć dydaktyczno -wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych.

2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających znaczne opóźnienia w opanowaniu wymagań edukacyjnych z przedmiotów.

3. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi utrudniającymi opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia te prowadzą nauczyciele mający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

4. Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego przedmiotu, na zajęcia specjalistyczne – Dyrektor szkoły w oparciu o decyzje poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do opiniowanego ucznia.

6. Szkoła prowadzi nauczanie indywidualne obejmujące dzieci ze specyficznymi trudnościami w procesie edukacyjnym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradniach specjalistycznych.

7. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w różnych formach w zależności od zainteresowań uczniów, propozycji rodziców w miarę posiadanych środków finansowych przyznawanych przez organ prowadzący.

Formami zajęć pozalekcyjnych są w szczególności koła przedmiotowe, koła zainteresowań, koła sportowe, zespoły muzyczne.

1) Prowadzenie zajęć dodatkowych dokumentowane jest w dziennikach.

§ 58

1. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych, potrzebne są szczególne formy opieki, szkoła organizuje pomoc współpracując w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Caritas, Radą Rodziców i innymi instytucjami.

2. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie:

1) wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci;

2) udzielania zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom lub opiekunom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej,

3. Za współpracę z poradnią ze strony szkoły odpowiedzialny jest pedagog szkoły.

§ 59

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną wg odrębnych przepisów, jeżeli organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę na finansowanie planowanych działań.

2. Uchwały w sprawach wprowadzenia innowacji edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna.

§ 60

1. Rodzice  ucznia mają prawo do:

1) wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami;

2) uzyskiwania od wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu rzetelnej, informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka;

3) uzyskiwania od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub Dyrektora informacji o nagrodzeniu lub ukaraniu  dziecka;

4) działania w trójkach klasowych i radzie rodziców;

5) wyrażania opinii o pracy szkoły statutowym organom szkoły;

6) zapoznanie się ze Statutem Szkoły;

7) odwoływania się w sprawach spornych do statutowych organów szkoły.

2. Rodzice dziecka są zobowiązani do :

1) dopilnowania realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego;

2) zapewnienia dziecku warunków właściwego przygotowania się do zajęć;

3) systematycznej współpracy ze szkołą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka;

4) udziału w spotkaniach z wychowawcą klasy;

5) usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły;

6) przedstawienia ( w formie pisemnej lub ustnej) prośby o wcześniejsze opuszczenie szkoły w określonym dniu przez dziecko;

7) systematycznej współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie troski o zdrowie dziecka.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 61

1. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i dalszej edukacji, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji.

2. Biblioteka szkolna pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez szkolne centrum edukacji czytelniczej i medialnej wyposażonej w:

1) podręczny księgozbiór;

2) zbiór prenumerowanych czasopism;

3) komputer z dostępem do Internetu.

3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice a za zgodą nauczyciela bibliotekarza, również osoby po zapisaniu się do rejestru czytelników.

4. Status użytkownika  biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

5. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 62

1. Czas pracy biblioteki ustalany jest corocznie przez dyrektora, w zależności od czasu pracy szkoły. Powinien on umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu (przynajmniej trzy dni w tygodniu).

2. Uczniowie mogą korzystać z czytelni codziennie w godzinach pracy biblioteki.

3. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin.

§ 63

1. Biblioteka szkolna realizuje zadania poprzez:

1) uczestniczenie w pełnieniu podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: kształcąco-wychowawczej, diagnostyczno-programowej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej;

2) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

3) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej, informatycznej, czytelniczej i medialnej.

§ 64

Podstawowe zadania nauczyciela biblioteki szkolnej:

1. Praca pedagogiczna obejmuje:

1) udostępnianie zbiorów;

2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie o nowych nabytkach;

3) rozmowy z czytelnikami o książkach;

4) poradnictwo o wyborach czytelniczych;

5) zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury;

6) przysposobienie czytelnicze i informacyjne w formie pracy indywidualnej, zajęć grupowych lub wycieczek do bibliotek pozaszkolnych;

7) udostępnienie nauczycielom, uczniom, wychowawcom i rodzicom potrzebnych materiałów;

8) udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece;

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenia rad pedagogicznych;

10) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;

11) propagowanie czytelnictwa;

12) dobrą znajomość posiadanych zbiorów;

13) dobrą znajomość potrzeb czytelniczych i zainteresowań.

2. Praca organizacyjna obejmuje:

1) gromadzenie zbiorów;

2) ewidencję zbiorów;

3) selekcję zbiorów;

4) organizowanie warsztatu informacyjnego;

5) organizowanie udostępniania zbiorów.

PRACA ŚWIETLICY

§ 65

1. Dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców czy opiekunów prawnych, muszą dłużej przebywać w szkole, prowadzi się świetlicę w godzinach od 7:00 do 16:00.

2. W świetlicy prowadzone są różne formy zajęć opiekuńczo-wychowawczych i rekreacyjnych zgodnie z potrzebami uczniów.

3. Grupa wychowawcza liczy do 25 uczniów.

4. Szkoła zapewnia możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej.

5. Tworzy się stanowisko koordynatora wychowawcy świetlicy.

6. Do zadań koordynatora –wychowawcy świetlicy należy:

1) organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego świetlicy;

2) współpraca z wychowawcami klas, MOPS i innymi organizacjami współpracującymi ze szkołą;

3) nadzór i kierowanie zespołem pracowników obsługi świetlicy;

4) nadzorowanie pracy wychowawców świetlicy;

5) współpraca z intendentką odnośnie spraw finansowych i żywieniowych;

6) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora szkoły.

7. W szkole działa świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00.

Rozdział  V

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 66

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

§ 67

1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

7) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w klasie szóstej, o którym mowa w § 53.

2. Dyrektor Szkoły może wnioskować do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w § 100.

 

 1. 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 

 

 1. Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 68

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

 

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
  1. Rada Pedagogiczna zatwierdza plany pracy szkoły i promocje uczniów oraz uchwala wyniki klasyfikacji;
  2. podejmuje uchwały w sprawach dobrych praktyk i eksperymentów pedagogicznych;
  3. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2. wnioski Dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
  3. projekt planu finansowego szkoły;
  4. propozycję dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian.

 

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej kierowniczej funkcji. Decyzje w powyższej  sprawie powinny być podejmowane bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy w sprawach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 69

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców.

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców.

 

 1. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców szkoły.

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

 1. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

      a)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

      b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)   Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

 

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.

§ 70

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organami samorządu są:
  1. na szczeblu klas: samorządy klasowe;
  2.  na szczeblu szkoły: rada uczniowska.
 2. Zasady wybierania organów samorządu oraz zasady ich działalności określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 1. Do zadań Rady Uczniowskiej należy:
  1. przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
  2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;
  3. wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły.
 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
 4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej;
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
 6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  1. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
  2. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

 

§ 71

 

Wszystkim organom szkoły zapewnia się:

 

 1. Możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.

 

 1. Umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

 

 1. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§ 72

 

Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

 

 1. Każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 

 1. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

 

§ 73

 

 1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami szkoły rozstrzyga Dyrektor lub powołana przez niego komisja, składająca się z przedstawicieli zainteresowanych organów w równej liczbie, w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku z uwzględnieniem pkt. 5.

 

 1. W spornych sytuacjach organy mają prawo złożyć do Dyrektora szkoły wniosek z prośbą o rozstrzygnięcie sporu poparty przez 2/3 składu organu.

 

 1. Z pracy komisji sporządzony jest protokół przechowywany przez dyrektora szkoły. O sposobie rozstrzygnięcia powiadamia się na piśmie zainteresowane strony.
 2. Od decyzji Dyrektora lub komisji przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Jeżeli stroną jest Dyrektor, a polubowne rozstrzygnięcie sporu nie zadowoliło stron, przysługuje prawo odwołania do właściwych organów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział  VI

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 74

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący szkołę arkuszem organizacji szkoły.

 

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy (Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy).

 

§ 75

 

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

§ 76

 

 1. Jeżeli szkoła będzie liczyła co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 

 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

 1. Osoby, którym powierzono te stanowiska, wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji.

 

 1. Do zadań wicedyrektora należy:

 

 1. opracowanie rocznego planu pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły i jego realizację;
 2. pracę grup wiekowych;
 3. współpracę z samorządem szkolnym;
 4. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych;
 5. zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
 6. plan dyżurów nauczycielskich i jego kontrolę;
 7. rozlicznie z godzin ponadwymiarowych;
 8. realizację kalendarza imprez szkolnych;
 9. czynności związane z nadzorem pedagogicznym nauczycieli i zespołów dydaktyczno-wyrównawczych;
 10. nadzór pracy pedagoga i koordynatora świetlicy;
 11. określenie zadań i odpowiedzialności pracowników obsługowych w formie zakresów czynności;
 12. kontakty z rodzicami uczniów;
 13. załatwianie wszystkich spraw wychowawczych dotyczących zachowania się uczniów;
 14. zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

 

§ 77

 

Nauczyciel dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania.

 

§ 78

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

 1. Nauczyciel i inny pracownik szkoły zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowanie uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa. Procedury postępowania określa Szkolny Program Profilaktyki i Program Wychowawczy.

 

 1. Nauczyciel i inny pracownik szkoły powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w sytuacji zagrożenia powiadomić dyrektora szkoły

 

 

§ 79

 

W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

 

 1. Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć, dyżurów, wycieczek i imprez.

 

 1. Zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

 

 1. realizację obowiązujących programów nauczania;
 2. stosowanie właściwych metod nauczania;
 3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć;
 4. pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć;
 5. właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej.

 

 1. Nauczyciel opracowuje cykliczny plan edukacyjny, biorąc pod uwagę podstawę programową, indywidualność powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy, w celu osiągnięcia możliwie wysokich wyników nauczania.

 

 1. Udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny.

 

 1. We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, pedagogiem i rodzicami ucznia.

 

 1. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne znajdujące się w salach lekcyjnych, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego.

 

 1. Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego mierzenia jakości swojej pracy.
 2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o kryteriach i formach oceniania ze swojego przedmiotu na pierwszych zajęciach w każdym roku szkolnym, zapoznaje z programem nauczania i wychowania, oraz wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny.

 

 1. Dba o wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

 

 1. Stosuje zasady bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów.

 

 1. Dba o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami szkoły.

 

 1. Dba o dobre imię szkoły.

 

15. Pracownicy administracji i obsługi wspomagają pracę nauczycieli, zabezpieczają sprawny sprzęt i materiały do realizacji zadań szkoły.

 

§ 80

 

 1. Nauczyciele mają prawo do:

 

 1. formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, jednakże wymagają one zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną i opinii Rady Rodziców;
 2. decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach nauczania;
 3. oceniania uczniów zgodnie z ich postępami.

 

 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

 

 1. realizację podstawy programowej;
 2. bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych poleceń zleconych przez Dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.

 

§ 81

 

Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy.

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCY

 

§ 82

 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 1. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

 

 1. uzasadnionego wniosku nauczyciela – wychowawcy;
 2. przeniesienia nauczyciela;
 3. długotrwałej nieobecności nauczyciela;
 4. braku efektów w pracy wychowawczej.

 

 1. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na dobór lub zmianę wychowawcy klasy poprzez pisemnie umotywowany wniosek do Dyrektora szkoły podpisany przez co najmniej 2/3 rodziców danego oddziału.

 

§ 83

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy, której jest wychowawcą, w szczególności:

 

 1. koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie;
 2. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 4. rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań:

 

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne;
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, zgodnie z Planem Wychowawczym";
 3. współdziała z nauczycielami uczącymi, koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
 4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci i wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły.
 5. współpracuje z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, służbą zdrowia w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i pokonywania trudności uczniów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

 1. Swoje zadania wychowawca realizuje poprzez następujące formy:

 

 1. rozmowy indywidualne z uczniami;
 2. rozmowy z zespołem klasowym;
 3. indywidualny kontakt z rodzicami;
 4. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami środowiskowymi;
 5. zasięganie opinii o uczniu u nauczycieli uczących w tej klasie i innych  pracowników szkoły (w razie potrzeby);
 6. zebrania z rodzicami;
 7. współpracę z pedagogiem szkolnym.

 

§ 84

 

 1. Współdziałanie wychowawcy z rodzicami w sprawach ich dzieci odbywa się w ciągu całego cyklu kształcenia w następujących formach:

 

 1. cykliczne spotkania z rodzicami według planu pracy szkoły na dany rok;
 2. zajęcia otwarte dla rodziców;
 3. współorganizowanie imprez i wycieczek klasowych;
 4. obserwacja pracy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego te zajęcia,
 5. analiza sytuacji wychowawczej klasy przez przedstawicieli rodziców, przy współudziale nauczycieli uczących i pedagoga (na życzenie rodziców).

 

§ 85

 

 1. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej pedagoga, dyrekcji, pielęgniarki szkolnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 

 1. W sytuacjach wyczerpania możliwości oddziaływań wewnątrzszkolnych, na życzenie wychowawcy i rodziców, pedagog szkolny zobowiązany jest do szukania pomocy w pozaszkolnych instytucjach wychowawczych.

 

 1. Nauczyciel wychowawca wykonuje swe zadania w oparciu o plan pracy wychowawczej klasy.

 

 1. Plan pracy wychowawczej klasy podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

 

 1. Wychowawca klasy wykonuje następujące czynności administracyjne dotyczące klasy i jest za te czynności odpowiedzialny:

 

 1. terminowe prowadzenie dziennika zajęć i arkuszy ocen;
 2. sporządzanie opinii o uczniach;
 3. wypisywanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły;
 4. prowadzenie dokumentacji wynikającej z zasad ustalania oceny zachowania;
 5. prowadzenie innej dokumentacji;
 6. opracowywanie rocznego planu pracy wychowawczej.

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW

ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

§ 86

 

 1. W szkole zatrudnia się pracowników obsługi i administracji.

 

 1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy, Dyrektor szkoły.

 

 1. Zakres obowiązków tych pracowników, pracowników a także ich odpowiedzialności ustala Dyrektor szkoły.

 

 1. Zatrudniona pielęgniarka wspiera w rozwoju fizycznym i zdrowotnym uczniów współdziałając z Dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.

 

 1. Szczegółowe obowiązki pielęgniarki regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział  VII

 

§ 87

 

REGULAMIN REKRUTACJI

obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015

zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego szkołę

/ W kolejnych latach terminy rekrutacji będą zgodne z terminarzem na dany rok szkolny

 ustalonym przez organ prowadzący szkołę/

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustaw z dnia 06.12.2013r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

§ 87.1

 1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:
 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodzica  (wzór zgłoszenia – załącznik 1).
 2. na wniosek  rodzica (prawnego opiekuna) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku - załącznik 2). Rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru.
 1. W roku szkolnym 2014/15 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku 2014 kończą 7 lat oraz te, które do końca czerwca 2014 ukończą 6 lat. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być przyjęte dzieci, które ukończą 6 lat do końca 2014 roku.

§ 87.2

 1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego.
 3. Rodzic (prawny opiekun) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składa wniosek do Dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2014 r.
 4. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

 

Etap pierwszy – weryfikacja wniosków pod względem formalnym – 1 pkt.

Etap drugi - w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria z określoną punktacją:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 1 pkt,

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 1 pkt,

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.

Etap trzeci - w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność kandydata - 1 pkt,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

 1. 7 kwietnia 2014 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, podając najniższą punktów, która  uprawnia do przyjęcia.
 1. Do 15 kwietnia 2014 roku rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole - podpisem na liście zakwalifikowanych oraz do złożenia wymaganych załączników. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją.
 1. 23 kwietnia 2014 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 1. W terminie 7 dni rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 1. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
 1. Rodzic (prawny opiekun) ma prawo wnieść odwołanie do Dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 1. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014 roku.

§ 87.3

 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25. 

 

 

 

REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

§ 88

 

Uczeń może być odroczony od realizacji obowiązku szkolnego na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 89

 

Uczeń może być zwolniony przez Dyrektora szkoły z realizacji niektórych obowiązkowych przedmiotów nauczania na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 90

 

 1. Uczeń zwolniony, zgodnie z § 89 z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych w czasie trwania zajęć dydaktycznych pozostaje pod opieką nauczyciela przedmiotu lub za pisemną zgodą rodzica pozostaje pod jego opieką.
 2. Uczeń zwolniony zgodnie z § 89 z zajęć dydaktycznych w czasie trwania tych zajęć pozostaje pod opieką w świetlicy.

 

§ 91

 

Uczeń, o którym mowa w § 89 może opuścić teren szkoły wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego).

 

§ 92

 

 1. Uczeń może być zwolniony z obowiązkowych zajęć lekcyjnych w ciągu dnia, za zgodą nauczyciela klasy na podstawie decyzji rodzica (prawnego opiekuna).

 

 1. O chorobie lub wypadku ucznia wychowawca klasy (nauczyciel) zobowiązany jest poinformować niezwłocznie rodzica ucznia.

 

§ 93

 

Rodzic (opiekun prawny) ucznia może w każdym czasie przenieść dziecko do innej szkoły.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

§ 94

 

 1. Regulamin uczniowski określa prawa i obowiązki ucznia szkoły.

 

 1. Uczeń ma prawo do:

 

 1. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 3. jasno określonych zasad oceniania;
 4. sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 5. powtórzenia i ugruntowania wiedzy;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. opieki wychowawczej;
 8. bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
 9. ochrony i poszanowania jego godności;
 10. życzliwości i podmiotowego traktowania;
 11. przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy;
 12. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
 13. fakultatywnego nauczania religii (etyki);
 14. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 15. korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej w uzasadnionych przypadkach;
 16. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego;
 17. korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć edukacyjnych;
 18. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność w organizacjach szkolnych.

 

§ 95

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

 

 1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły;
 3. uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole;
 4. dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w terminie do 7 dni nauki szkolnej;
 5. godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 6. szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;
 7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;
 8. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 9. dbania o własne zdrowie i higienę;
 10. dbania o mienie szkoły; w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną;
 11. reagowania na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią;
 12. odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków;
 13. bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości;
 14. przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności oraz odtwarzaczy audio-video podczas zajęć dydaktycznych organizowanych przez szkołę.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt ucznia przyniesiony z domu.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu nagrywania, fotografowania oraz publikowania wizerunku innych osób.

 

 

§ 96

 

 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje Dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 97

 

 1. W przypadku naruszenia w szkole któregoś z praw uczniowskich, uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) mają prawo i obowiązek zgłoszenia tego faktu do Dyrektora szkoły.

 

 1. Dyrektor ma obowiązek wyjaśnić zaistniałe zdarzenie w terminie do 7 dni. Po tym terminie informuje ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie sytuacji i podjęcie właściwych dla niej kroków.

 

 1. Od decyzji Dyrektora szkoły uczeń i jego rodzic (opiekun prawny) mogą odwołać się do właściwych sprawie organów.

 

 

NAGRADZANIE I KARANIE

 

§ 98

 

 1. Ucznia można nagradzać za:

 

 1. rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły i klasy;
 2. wybitne osiągnięcia (naukowe, sportowe, inne);
 3. reprezentowanie szkoły na olimpiadach przedmiotowych, konkursach tematycznych i zawadach sportowych;
 4. aktywna działalność na rzecz środowiska lokalnego;
 5. organizację i udział w wewnętrznym życiu szkoły;
 6. dzielność i odwagę.

 

§ 99

 

 1. Ustala się następujące formy nagradzania uczniów:

 

 1. pochwała nauczyciela wobec klasy;
 2. pochwała wychowawcy wobec klasy;
 3. pochwała nauczyciela lub wychowawcy z wpisaniem nazwiska ucznia do zeszytu korespondencji z rodzicami;
 4. pochwała Dyrektora szkoły na apelu z wpisaniem do zeszytu korespondencji z rodzicami;
 5. dyplom wręczony na uroczystościach szkolnych;
 6. nagroda rzeczowa przyznana  na wniosek rady pedagogicznej ufundowana przez radę rodziców lub innego sponsora. Forma nagrody jest adekwatna do zasług, o jej wyborze decyduje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły;
 7. Nagroda prezydenta na wniosek Rady Pedagogicznej;
 8. Dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

 

 1. Przewiduje się także nagrodę zespołową (dla klas) w postaci „Przechodniego pucharu Dyrektora szkoły” za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce i zachowaniu według opracowanego regulaminu.

 

§ 100

 

 1. Ustala się następujące formy karania uczniów:

 

 1. upomnienie nauczyciela lub wychowawcy;
 2. rozmowa ostrzegawcza wychowawcy klasy z uczniem;
 3. pisemne upomnienie nauczyciela lub wychowawcy wpisane do zeszytu korespondencji z rodzicem;
 4. zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas;
 5. wykonanie pracy społecznej na rzecz klasy lub szkoły na wniosek nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 6. upomnienie lub nagana ustna dyrektora w obecności wychowawcy;
 7. upomnienie lub nagana Dyrektora, z przekazaniem pisemnej informacji do rodziców, za którą odpowiedzialny jest wychowawca;
 8. przeniesienie, decyzją Dyrektora do klasy równoległej;
 9. wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:
  1. kiedy uczeń swoim zachowaniem nagminnie stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  2. ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, paserstwo, wymuszanie, wyłudzanie);
  3. szkoła wyczerpała możliwości oddziaływania w stosunku do ucznia, stosując cały katalog kar zawarty w ust.1 pkt 1 - 9.

 

 1. Uczeń może być ukarany za używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć dydaktycznych poprzez odebranie sprzętu i oddanie do sekretariatu oraz powiadomienie rodziców, którzy osobiście zobowiązani są do odebrania w/w sprzętu.

 

§ 101

 

 1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.

 

 1. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

§ 102

 

O nałożonej karze informuje się rodzica (opiekuna prawnego) ucznia.

 

§ 103

 

 1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.

 

 1. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może wnieść na piśmie rodzic (opiekun prawny), w terminie 7 dni od uzyskania informacji o ukaraniu.

 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 3 dni od jego otrzymania.

 

§ 104

 

 1. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony przez ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego).

 

 1. Ponowną decyzję o zastosowaniu kary lub jej umorzeniu podejmuje Dyrektor w terminie do 7 dni od złożenia wniosku, po zasięgnięciu opinii wychowawcy i pedagoga szkolnego.

 

 1. Od decyzji Dyrektora szkoły uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) mogą odwołać się do organu nadzorującego szkołę, w terminie14 dni od daty odrzucenia odwołania.

 

§ 105

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący  w obronie praw uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony Dyrekcji szkoły i Rady Rodziców.

 

§ 106

 

Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.

Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Rozdział  VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 107

 

Szkoła posiada hymn:

Słowa       – mgr Waleria Bogdziewicz

Muzyka    – Małgorzata Serafin – Gancarczyk

 

 

I          Wiele pięknych szkół napotkasz w naszym mieście,

ale my kochamy numer 6

Tu przyszliśmy jako całkiem małe dzieci,

By się uczyć mądrze i uczciwie żyć

 

Refren :

 

Więcej światła, więcej wiedzy,

oto hasło naszych dni.

Chcę być mądry, chcę być lepszy

i w pokoju z ludźmi żyć

 

II         My lubimy bardzo mury naszej szkoły,

choć staruszka ma już wiele , wiele lat

Jej Patronką słynna Polka jest Skłodowska

Ją to każdy uczeń naśladować rad.

 

Refren :

 

III       A, że szkoła drugim domem, to wiadomo

Dla rodziny warto tworzyć, warto żyć.

Tak umacniasz swą ojczyznę przyjacielu

Wszak dla Polski musisz mądrym, dobrym być.

 

Refren :

 

§ 108

 

Z okazji świąt narodowych, rocznic i innych uroczystości szkolnych – w czasie akademii obowiązuje stały ceremoniał szkolny:

 1. powitanie i słowo wstępne;
 2. wprowadzenie sztandaru;
 3. hymn państwowy ;
 4. część oficjalna uroczystości;
 5. hymn szkoły;
 6. wyprowadzenie sztandaru;
 7. część artystyczna.

 

§ 109

 

 

 1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalania.

 

 1. Dyrektor szkoły udostępnia całej społeczności szkolnej treść uchwalonych zmian i poprawek.

 

 1. Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze Statutem Szkoły.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO STATUTU

 

§ 110

 

 

Statut Szkoły został pozytywnie zaopiniowany przez:

Radę Rodziców w dniu                    .............................. .

Samorząd Uczniowski w dniu          .............................. .

Statut wchodzi w życie z dniem        ..............................
 

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. Stalmacha 20
  47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • 77 48 32 952

Galeria zdjęć